...
Zadzwon do nas na numer
708 770 385
Koszt połączenia 4zł (4,92 z VAT) za minutę
albo wyślij SMS na nr:
73310
Koszt za SMS 3zł (3,69 z VAT)
o treści EZO + twoje pytanie
Regulamin serwisu ezoterycznego Tajemnice Losu
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce ezoterycznej (zwanej dalej: "Usługą") za pomocą połączeń głosowych (telefonicznych) IVR aktywowanych przez Użytkownika lub za pośrednictwem połączeń głosowych (telefonicznych) IVR realizowanych w ramach połączeń typu CallBack (inicjowanych przez Organizatora) lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).
2. Organizatorem Usługi jest: Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402506 (dalej jako: "Organizator").
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, za wyjątkiem połączeń realizowanych w trybie CallBack, dostępnych także z innych państw świata, zgodnie postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana w nn. Regulaminie: "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.
§ 2
Ogólne zasady korzystania z Usługi
1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi:
        a) nawiązuje bezpośrednie połączenie z wróżką za pośrednictwem numerów: 708 770 385, 708 770 386, 708 770 387, 708 777 766, 708 777 530 (opłata za minutę połączenia: 4 zł netto/4,92 zł brutto/min) lub
        b) wysyła do wróżki SMS pod numer 73310 (opłata 3,00 zł netto/ 3,69 zł brutto/ sms) o treści: Ezo. Twoje pytanie lub
        c) aktywuje Usługę na stronie internetowej (www.tajemnicelosu.pl) i korzysta z połączenia CallBack inicjowanego przez wróżkę.
2. Numery telefonów wymienione w ust. 1 pkt a) dostępne są z telefonów stacjonarnych i komórkowych w sieci T-mobile, Orange, Plus, Play.
3. Numer SMS wymieniony w ust. 1 pkt b) dostępny jest z telefonów komórkowych w sieci T-mobile, Orange, Plus, Play.
§3
Zasady korzystania z Usługi przy wykorzystaniu połączeń CallBack
1. Usługa CallBack, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powyżej, polega na umożliwieniu Użytkownikowi, po rejestracji na stronie internetowej i po dokonaniu wyboru rodzaju i długości usługi z jakiej chciałby skorzystać, opłacenie Usługi przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (agenta rozliczeniowego Cashbill S.A. lub systemu płatności PayPal), a następnie uzyskanie połączenia telefonicznego z wróżką poprzez oddzwonienie przez wybraną wróżkę bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, podany w formularzu zamówienia Usługi.

2. Operatorem usługi technicznej CallBack jest Organizator.

3. Usługa CallBack może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone (w tym Alaska i Hawaje), Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.

W przypadku Użytkowników z terenu Polski Usługa może być świadczona dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych.

4. Aby aktywować oddzwonienie w ramach usługi CallBack Użytkownik powinien wybrać z góry, w procesie aktywacji Usługi, interesujący go czas trwania rozmowy np.: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 25 minut, 30 minut , 35 minut, 45 minut, 60 minut, podać wymagane dane oraz opłacić Usługę.

5. Płatności w ramach usługi CallBack mogą być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych - wyłącznie za pośrednictwem następujących banków: mBank (PBL), multiBank (PBL), Inteligo (PBL), PKO BP (PBL), ING Bank Śląski, Alior Bank, Alior Sync, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Zachodni WBK, BGŻ, BNP Paribas Bank Polska, BRE Bank, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank PBC, FM Bank, Getin Noble Bank, Getin Noble Bank (gb24.pl), Idea Bank, Kredyt Bank, Meritum Bank ICB, neoBANK (WBS), Plus Bank , Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank Polska, Volkswagen Bank Polska, Dowolny przelew, Inteligo, Bank BPH (PBL), Bank Zachodni WBK (PBL), MeritumBank ePrzelewy (PBL),Alior Bank (PBL), Alior Sync (PBL), iKO (PBL).

Płatności w ramach usługi CallBack mogą być również dokonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – agenta rozliczeniowego Cashbill S.A. lub systemu płatności PayPal.

Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich (zawierają 23% podatek VAT), chyba, że wyraźnie wskazano, że chodzi o cenę netto.

6. Aktywacji Usługi za pośrednictwem usługi CallBack można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że wykonanie Usługi uzależnione jest od dostępnych godzin pracy wróżek zdefiniowanych na poszczególnych profilach tych wróżek, zamieszczonych na stronie internetowej.
7. Aktywacja jest skuteczna, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci Usługę.

8. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia (po dokonaniu aktywacji), Użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie jej dokonania na wskazany przez siebie adres e-mail.

9. W wypadku, gdy podane przez Użytkownika dane są kompletne i prawidłowe, wróżka nawiąże połączenie telefoniczne z Użytkownikiem w okresie (terminie) wskazanym przez Użytkownika w procesie aktywacji Usługi, a jeżeli wykonanie połączenia w tym czasie byłoby niemożliwe - nie później niż w terminie 48 godzin od daty opłacenia Usługi.

Jeśli kontakt telefoniczny z Użytkownikiem nie będzie możliwy (w tym z przyczyn technicznych), Organizator ma prawo bądź do anulowania zamówienia - w takim wypadku koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone w całości bądź do ponowienia próby połączenia z Użytkownikiem.

§4
Zasady realizacji Usługi
1. Określenie profilu (tematyki) ezoterycznej pogawędki znajduje się na stronie internetowej Portalu Tajemnice Losu zawierającej informacje dotyczące tej Usługi.
2. Wróżki i wróżbici, zgodnie ze specjalizacjami opisanymi w serwisie internetowym Tajemnice Losu postarają się odpowiedzieć na zadane przez Użytkowników serwisu pytania.
3. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
4. Na potrzeby przeprowadzenia wróżby, postawienia horoskopu lub kart wróż/wróżka może poprosić o dodatkowe dane tj. data urodzenia, imię itp. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane nie będą notowane oraz wykorzystywane w żaden sposób po zakończeniu pogawędki.
5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne, w szczególności, gdy w czasie rozmowy Użytkownik będzie wulgarny lub będzie obrażał wróżki.
7. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
        1) treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
        2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,
        3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
        4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
        5) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
        6) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tajemnicelosu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Reklamacje dotyczące Usługi Użytkownik powinien zgłosić Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia, w którym poweźmie on wiadomość o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Reklamacje należy przesyłać listownie na adres Organizatora lub zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@teleaudio.pl.
5. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane w terminie maksymalnie 21 dni od daty ich otrzymania. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzyma w formie pisemnej - w przypadku reklamacji wysłanej listownie lub w formie elektronicznej – w przypadku reklamacji otrzymanych drogą elektroniczną.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w ich dane, jak również m.in. prawo do żądania zmiany lub poprawienia tych danych.
...